توجه: این سرویس به زودی خاموش می گردد. تاریخ پایان کار: 30 سپتابر 2021 ( ۸ مهر ماه ۱۴۰۰)

توجه: سرویس گیت پارسکدرز به زودی خاموش می گردد. تاریخ پایان کار: 30 سپتابر 2021 ( ۸ مهر ماه ۱۴۰۰)

Status Job Pipeline Stage Name Duration Coverage
skipped #11986
master
762ba2c1
allowed to fail
#4987 by hadi's avatar test code_quality
skipped #11985
master
762ba2c1
#4987 by hadi's avatar test test
failed #11984
master
762ba2c1
#4987 by hadi's avatar build build

skipped #11983
arru
cb426fc5
allowed to fail
#4986 by hadi's avatar test code_quality
skipped #11982
arru
cb426fc5
#4986 by hadi's avatar test test
failed #11981
arru
cb426fc5
#4986 by hadi's avatar build build